CRM ฉบับ smileSME Data Analytics ช่วยเพิ่มโอกาสการขายให้คุณได้อย่างไร?
09.03.2020
โดย ยิ้มเก่ง
 
 
 
Highlights:
เครื่องมือทรงพลังในยุคดิจิตอลที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
กับข้อมูลลูกค้ามหาศาล มันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
 
 
เราสามารถเห็นกระแสทางฝั่งต่างประเทศได้ชัดเจนที่สุด เพราะหลายองค์กรมีวัฒนธรรมที่เรียกว่า “Data Driven”ที่หมายถึง การใช้ข้อมูลและตัวเลขเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กร สร้างโอกาสทางการตลาดมากขึ้น โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาเชื่อมโยงกับการทำกลยุทธ์ทางการตลาด และทำให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นจึงเกิดเป็น Data Analytics
 
 
“Data Analytics” คือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จาก Big Data เพื่อค้นหาและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ สามารถนำไปวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมิติของ Data analytics สามารถสรุปได้ 4 แบบดังนี้

 

 

มิติของ Data Analytics
 
1. Descriptive analytics
 
– รูปแบบพื้นฐานและง่ายต่อการเข้าใจที่สุด เน้นว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นสามารถอธิบายได้รวมถึงการรายงานผลดำเนินประจำวัน
 
เช่น ยอดขายและจำนวนลูกค้าวันนี้เท่าไหร่ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่แสดงผลในการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เราได้รับทราบ
 
 
 
2. Diagnostic analytics
 
– เป็นเชิงวินิจฉัย สามารถอธิบายสาเหตุว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นโดยส่วนมากมักจะวิเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติ (Multidimensional) เป็นการวิเคราะห์ที่ดูว่าตัวแปรแต่ละตัวมีผลต่อกันหรือไม่ ช่วยให้การตัดสินใจถูกทางมากยิ่งขึ้น
 
เช่น อะไรที่ทำให้คนเข้ามาดูโฆษณาตัวนี้เพิ่มขึ้น? ทำไมยอดขายแต่ละสาขาถึงต่างกัน?
 
 
 
3. Predictive analytics
 
– เป็นขั้นของการ “ทำนาย” อนาคตและ “คาดการณ์”แนวโน้มว่าจะเกิดอะไรจากฐานข้อมูลที่เก็บไว้สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดได้ในอนาคต 
 
เช่น เทรนด์แบบนี้ต้องทำการตลาดอย่างไรถึงจะได้ใจลูกค้า?
 
 
 
4. Prescriptive analytics
 
– ขั้นที่ยากและซับซ้อนที่สุด เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีค่าที่สุด เช่น ข้อดี ข้อเสีย สาเหตุและระยะเวลาที่จะเกิดขึ้นที่จะนำข้อมูลไปเป็นแนวทางกำหนดกลยุทธ์ให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดภายใต้เงื่อนไขที่จำกัด รวมถึงการนำเสนอคำแนะนำหรือประสบการณ์ทีมี และบอกถึงผลลัพธ์ในแต่ละทางเลือก
 
เช่น ควรวางแผนการสั่งสินค้าเวลาใดหรือเส้นทางใด ถึงจะได้ต้นทุนต่ำที่สุด

 

 

 

เราขอฝาก
 “Data มหาศาลที่คุณมีใช้มันเกิดประโยชน์หรือยัง?”

 

 

 

 

 

อ้างอิง:
 
https://medium.com/@thanachart.rit/4-levels-of-data-analytics-maturity-4-ขั้นของ-data-analytics-580d04302f74
https://www.marketingoops.com/news/biz-news/data-analytics/
https://www.nuttaputch.com/4-types-of-data-analytics-adobe/
 
 

TAG: #crmbysmileSME #smileFOKUS

 

Back
Share